Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai ir izstrādāti saskaņā ar iepirkuma līgumu Nr.12/86/2017, kas 2017.gada 16.oktobrī ir noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “ISMADE”. MATERIĀLS TAPIS AR LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA FINANSIĀLU ATBALSTU.

Ieteikumi ir sagatavoti ar mērķi plašākai sabiedrībai sniegt vienkāršu un saprotamu skaidrojumu par iedzīvotāju atbildību un nepieciešamajām darbībām ievērojot 2017.gada 27.jūnijā pieņemtos Ministru kabineta noteikumus Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”(turpmāk tekstā –MK noteikumi Nr.384). MK noteikumi Nr.384 nosaka notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nekustamā īpašumā, kuri nav pievienoti sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk –decentralizētas kanalizācijas sistēmas).